PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne

1. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in.:

 • odszkodowanie za błąd lekarski

 • odszkodowanie przy wypadku komunikacyjnym

 • odszkodowanie za wypadek przy pracy

 • odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy

 • zadośćuczynienie za utratę zdrowia 

 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

 • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie praw autorskich

 • sprawa o inne odszkodowanie lub zadośćuczynienie

2. Sprawy zakresu prawa rzeczowego, roszczenia związane z prawem własności

 • sprawa o zniesienie współwłasności

 • sprawa o dział spadku

 • podział majątku wspólnego

 • rozliczenie nakładów na nieruchomość lub rzecz ruchomą

 • służebność przesyłu

 • służebność drogi koniecznej

 • służebność mieszkania

 • użytkowanie

 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

 • zasiedzenie

 • rozgraniczenie

 • naruszenie posiadania

 • wydanie rzeczy

 • użytkowanie wieczyste

 • przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku

 • własność lokalu

 • wspólnota mieszkaniowa: uchwały, funkcjonowanie

3. Zobowiązania

 • niewykonanie zobowiązań, przyczynienie poszkodowanego, naprawienie szkody

 • umowne prawo odstąpienia, odstępne

 • bezpodstawne wzbogacenie, świadczenie nienależne

 • czyny niedozwolone, odpowiedzialność podwładnego, nadzorującego, posiadacza pojazdu mechanicznego

 • sprawy z zakresu odpowiedzialności kontraktowej; odsetki, kary umowne, umowy wzajemne,

 • potrącenie, odnowienie, zwolnienie dłużnika, cesja wierzyciela lub dłużnika

 • zadośćuczynienie za krzywdy

 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – skarga pauliańska

 • sprawy konsumenckie

 • gwarancja, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy

 

4. Zawieranie i konstruowanie umów cywilno-prawnych m.in.:

 • umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na raty, z zastrzeżeniem własności, na próbę

 • prawo odkupu, pierwokupu

 • umowy dostawy, dzieło

 • umowy o roboty budowlane

 • umowy najmu i dzierżawy

 • umowy leasingu

 • umowy pożyczki

 • umowy zlecenia

 • umowy agencyjnej, komisu

 • ubezpieczenia majątkowe, osobowe

 • umowy przechowania

 • umowy spółki

 • umowy darowizny

 • umowy renty i dożywocia

5.Sprawy o zapłatę

 

O Kancelarii

Gwarantujemy rzetelne i fachowe podejście do powierzonych nam spraw. W swej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi, dzięki czemu, jako adwokaci zapewniamy klientom pełen komfort w realizowaniu swoich celów życiowych jak i biznesowych.

Kontakt

adwokat@mwilczak.pl

tel. 888 014 201

ul. Bsp. Kaczmarka 12/70

25-562 Kielce

NIP:9592030085 

REGON:385133116